Vilkår & og betingelser

Indhold:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Virksomhedsidentitet/ Virksomhed

Artikel 3 - Relevans

Artikel 4 - Tilbud

Artikel 5 - Aftale

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Tilbagekøbsomkostninger

Artikel 8 - Bortfald af fortrydelsesret

Artikel 9 - Prissættelse

Artikel 10 - Overholdelse og garantier

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

Artikel 12 - Transaktioner i overensstemmelse med armslængdeprincippet: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 13 - Betalinger

Artikel 14 - Klager

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Yderligere og forskellige bestemmelser

Ansvarsfraskrivelse 

Artikel 1 – Definitioner

I disse Betingelser/Vilkår gælder de følger definitioner:

Betænkningstid: perioden, hvor forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten.

Forbruger: den fysiske person, som ikke agerer på vegne af et selskab eller en stilling, og som indgår en aftale vedrørende fjernsalg med virksomheden.

Dag: kalenderdag

En transaktion i overensstemmelse med armslængdeprincippet: en aftale vedrørende fjernsalg knyttet til en række produkter og tjenester, hvor leveringsforpligtelse og indkøb er spredt ud over en tidsperiode.

Varigt medie: ethvert instrument, som gør det muligt for modtageren eller virksomheden at lagre oplysninger sendt til dem personligt på en måde, der muliggør senere konsultation i en periode, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver rmulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at opsige aftalen om fjernsalg inden for betænkningstiden.

Virksomhed: den fysiske person eller virksomhed, som tilbyder produkter til fjernsalg til forbrugeren.

Aftale om fjernsalg: en aftale baseret på en virksomheds tilrettelagte system til fjernsalg af produkter og tjenester, heriblandt indgåelse af en aftale ved brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation.

Teknik til fjernkommunikation: en måde, der kan bruges til at indgå en aftale uden at forbrugeren og virksomheden sidder sammen på det samme sted og det samme tidspunkt.

Artikel 2 - Virksomhedsidentitet/ Virksomhed

Frame%201_3

Disse almindelige betingelser/vilkår gælder for ethvert tilbud fra virksomheden og enhver endelig aftale om fjernsalg mellem virksomheden og forbrugeren.

Før aftalen om fjernsalg indgås, gøres teksten i generelle betingelser/vilkår tilgængelig for forbrugeren. Hvis det ikke er muligt på rimelig vis før indgåelse af aftalen om fjernsalg, bliver det indikeret, at generelle betingelser/vilkår kan ses hos virksomheden, og efter forbrugerens anmodning sendes disse betingelser/vilkår til forbrugeren så hurtigt som muligt uden yderligere omkostninger.

Hvis aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, uanset den forudgående artikel og før aftalen om fjernsalg indgås, kan teksten i generelle betingelser/vilkår gøres tilgængelig elektronisk til forbrugeren på sådan en måde, at teksten kan gemmes på en enkelt måde i et varigt medie. Hvis det ikke er muligt på rimelig vis før indgåelse af aftalen om fjernsalg, bliver det indikeret, hvor forbrugeren kan finde de almindelige betingelser/vilkår elektronisk, og at disse betingelser/vilkår efter forbrugerens anmodning sendes til forbrugeren så hurtigt som muligt uden yderligere omkostninger.

Ud over disse almindelige betingelser/vilkår gælder også særlige produkt- og tjenestebetingelser, finder den anden og tredje artikel tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser/vilkår kan forbrugeren klage ud fra gældende betingelser/vilkår, som er mest fordelagtige for forbrugeren.

Artikel 4 - Tilbud

Hvis et tilbud har begrænset gyldighed eller har andre specifikationer, bliver dette udtrykkeligt nævnt.

Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de udbudte produkter og tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret for at muliggøre en ordentlig forbrugervurdering af produkterne/tjenesterne. Billederne brugt af virksomhed er sandfærdige gengivelser af produkterne og tjenesterne. Åbenlyse fejl og mangler forpligter ikke virksomheden.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, så det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til tilbuddet, når det accepteres af forbrugeren. Dette vedrører især:

 • pris inkl. skatter
 • mulige udgifter til forsendelse
 • måden, hvorpå aftalen er blevet indgået, og de nødvendige underskrifter
 • om der skal gøres brug af fortrydelsesretten
 • betalingsmetoden, leveringen og gennemførslen af kontrakten
 • frist for accept af tilbuddet eller perioden, hvori virksomheden garanterer for prisen
 • rateniveauet for fjernkommunikation, hvis udgifterne for brugen af teknologi til fjernkommunikation beregnes på anden vis end den almindelige takst for kommunikation
 • hvis aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i så fald, hvordan forbrugeren tilgår den
 • måden, hvorpå forbrugeren før indgåelse af aftalen kan gennemgå, og hvis nødvendigt, også genskabe oplysningerne anført af dem i henhold til aftalen
 • andre sprog, heriblandt hollandsk, til aftalen
 • adfærdskodekset, som virksomheden er underlagt, og måden, hvorpå forbrugeren kan gennemse adfærdskodekset elektronisk; ; og
 • den korteste varighed for aftalen om fjernsalg i tilfælde af en transaktion i overensstemmelse af armslængeprincippet.

Artikel 5- Aftalen

Aftalen indgås i henhold til bestemmelser i afsnit 4 på det tidspunkt, hvor kunden accepterer tilbuddet og opfylder betingelserne.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter virksomheden øjeblikkeligt elektronisk, at de har modtaget accept af tilbuddet. Så længe virksomheden ikke har bekræftet denne accept, kan forbrugeren opsige aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, fastsætter virksomheden passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte elektronisk dataoverførsel og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, sørger virksomheden for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Virksomheden kan inden for de juridiske rammer meddele eller kontrollere, om forbrugeren kan opfylde betalingsforpligtelserne, og også kontrollere alle vigtige oplysninger og faktorer, som er nødvendige for at indgå en god aftale om fjernsalg. Hvis virksomheden efter en analyse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er de berettigede til at afvise en ordre/anmodning eller knytte særlige betingelser til gennemførslen af tilbuddet.

Virksomheden skal sende de følgende oplysninger med produkterne eller tjenesterne, skriftligt eller på sådan en måde, at forbrugeren kan lagre dataet på en tilgængelig måde på et varigt medie:

 • Selskabets adresse til indgivelse af klager fra kunden
 • Betingelser og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, og en klar meddelelse omkring bortfald af fortrydelsesretten.
 • Oplysninger omkring garantier og tjenester.
 • Artikel 4 afsnit 3, undtagen hvis virksomheden allerede har sendt denne oplysning før indgåelse af aftalen.
 • Krav til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på ét år eller længere, eller hvis den har en ubegrænset varighed.

I tilfælde af transaktion i overensstemmelse med armslængeprincippet er den forudgående paragraf kun gældende ved første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 kalenderdage uden angivelse af årsag. Fortrydelsesretten udløber på d. 14. kalenderdag, hvorfra du eller en tredjepart, angivet af dig og ikke fragtselskabet, har opnået fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om: dit navn, din fulde adresse, og hvis tilgængelig, dit telefonnummer, dit telefaxnummer, din e-mailadresse og din beslutning om at fortryde din kontrakt gennem en utvetydig meddelelse (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail).

Du kan også bruge standard fortrydelsesformularen nedenunder, selv om den ikke er obligatorisk. Du har også mulighed for udfylde og indsende fortrydelsesformularen elektronisk, hvilket også er muligt for enhver utvetydig meddelelse via e-mail til [email protected]. Hvis du udøver denne mulighed, oplyser vi dig øjeblikkeligt gennem e-mail om modtagelsen af fortrydelsen. For at overholde fortrydelsesperioden, er det tilstrækkeligt at meddele, at du ønsker at udøve denne ret, før den gældende periode er udløbet.

Konsekvenserne af fortrydelse:

I tilfælde af fortrydelse fra din side refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, heriblandt leveringsomkostninger (undtagen yderligere omkostninger fra dit valg af leveringsmetode foruden den billigste almindelige leveringsmetode, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder ikke senere end 14 kalenderdage fra datoen, hvorpå vi blev informeret om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi vil gerne foretage sådan en refusion med den samme betalingsmetode, som du selv har anvendt for den oprindelige betaling, medmindre du udtrykkeligt har anført noget andet; du skal under alle omstændigheder ikke afholde udgifter som følge af refusionen. Vi tilbageholder muligvis refusionen, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for returneringen afhængig af, hvilken betingelse blev opfyldt først.

Hvis du har modtaget varerne, som er genstand for kontrakten, skal du returnere varerne til os eller levere dem direkte til os eller til adressen givet til dig ved at e-maile vores [email protected] uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder ikke senere end 14 kalenderdage fra datoen, hvor du underrettede os om din beslutning om at fortryde din kontrakt. Perioden betragtes som overholdt, hvis du returnerer varerne før udgangen af denne periode.

Eksempel Fortrydelsesformular
(du skal kun udfylde og indsende denne formular, hvis du ønsker at opsige kontrakten)

–  Til SNORKEL SPAIN, S.L.U., Apartado de Correos 146, 08170 Montornés del Vallés (Barcelona), [email protected]
– Jeg oplyser jer hermed, at jeg opsiger min kontrakt for salget af følgende varer::
– Anmodet d./modtaget d. 
– Kundens navn og brugernavn
– Kundens adresse og brugernavn
– Kundens underskrift og brugernavn (kun hvis formularen indsendes i papirform)
– Dato

Artikel 7- Fortrydelsesomkostninger

Hvis forbrugeren udøver fortrydelsesretten, skal han ikke betale mere end omkostningen til returnering af produktet.

Hvis forbrugeren har foretaget en betaling, skal virksomheden betale dette beløb tilbage så hurtigt som muligt, men ikke senere end inden for 14 dage efter ophævelsen eller forsendelse af returneringen.

Artikel 8- Bortfald af fortrydelsesrel

Virksomheden kan se bort fra forbrugerens fortrydelsesret som fastsat i afsnit 2 og 3. Bortfald af fortrydelsesretten gælder kun, hvis virksomheden tydeligt har nævnt dette i rette tid før indgåelse af aftalen.

Bortfald af fortrydelsesretten er kun tilladt for de følgende produkter:

 • Som virksomheden har sammensat ud fra forbrugerens specifikationer
 • At de åbenlyst er personlige i deres egenskaber
 • Som ikke kan returneres pga. deres egenskaber
 • Som kan beskadiges eller forældes hurtigt
 • Hvis priser uundgåeligt svinger på det finansielle marked, hvorover virksomheden ingen indflydelse har
 • For alle produkter, hvor det ikke kan fastslås, at det vedrører det originale produkt, som blev leveret af www.royalqueenseeds.com

Artikel 9- Prissættelse

I løbet af gyldighedsperioden nævnt i tilbuddet hæves priserne på de udbudte produkter og tjenester ikke på grund af prisændringer som følge af ændrede momsatser.

Uanset det forudgående afsnit kan virksomheden tilbyde produkter og tjenester med variable priser, når disse priser er genstand for udsving på det finansielle marked, og hvorover virksomheden ikke har nogen indflydelse. Tilknytningen til udsvingene og det faktum, at de nævnte priser er forventede priser skal nævnes i tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter indgåelse af aftalen er kun tilladt, hvis de er en konsekvens af juridiske love eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelse af aftalen, kun hvis virksomheden har anført dette og:

 • Det er en konsekvens af juridiske love og bestemmelser; eller
 • forbrugeren har kompetence til at opsige aftalen fra dagen, hvor prisstigningen får virkning.

Priser nævnt i aftalen inkluderer VAT (moms).

Artikel 10 - Overholdelse og garantier

Virksomheden sikrer, at produkterne og tjenesterne lever op til aftalen, sikrer specifikationer nævnt i tilbuddet, sikrer passende krav, forsvarlighed og eller anvendelighed og sikrer på datoen for etableringen de eksisterende juridiske bestemmelser og/eller regeringsforskrifter. Hvis aftalt, sikrer virksomheden også, at produktet egner sig til andet end normal brug.

En garanti givet af virksomheden, producenten eller importøren ændrer ikke ved rettigheder eller krav, som forbrugeren i henhold til aftalen kan fremsætte mod virksomheden.

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

Virksomheden skal udvise stor forsigtighed ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om tjenester.

Adressen, som forbrugeren har oplyst til virksomheden, betragtes som leveringsstedet.

Med udgangspunkt i dét, som blev anført i artikel 4 i de generelle betingelser/vilkår skal virksomheden gennemføre godkendte ordrer hurtigt, men ikke senere end inden for 30 dage, medmindre en længere periode er aftalt. Hvis leveringen bliver forsinket, eller hvis en levering ikke kan gennemføres helt eller delvist, skal forbrugeren meddeles herom ikke senere end 30 dage, efter at han placerede ordren. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at opsige aftalen uden yderligere omkostninger, og han er berettiget til kompensation.

I tilfælde af opsigelse ifølge det forudgående afsnit skal virksomheden tilbagebetale beløbet, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men ikke senere end 30 dage efter opsigelsen.

Hvis leveringen af et bestilt produkt virker umuligt, skal virksomheden stræbe efter at gøre et erstatningsprodukt tilgængeligt. Senest før levering skal det på tydelig og forståelig vis nævnes, at et erstatningsprodukt bliver leveret. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes i forhold til erstatningsprodukter. Virksomheden afholder omkostninger af en eventuel returneringsforsendelse.

Risikoen for skader og/eller tab af produkter hviler på virksomheden, indtil tidspunktet for levering hos forbrugeren eller en forudfastsat part og en meddelt repræsentant for virksomheden, medmindre det ellers udtrykkeligt er aftalt. Hvis du modtager et beskadiget produkt, skal du rapportere dette på e-mail inden for tre dage.

Artikel 12- Transaktioner i overensstemmelse med armslængdeprincippet: varighed, opsigelse og forlængelse

opsigelse

Forbrugeren kan på ethvert tidspunkt opsige aftalen, som er indgået på ubestemt tid og udvides til en almindelig levering af produkter (el inkluderet) og tjenester i overensstemmelse med gældende regler for opsigelsesvarsel på ikke mere end en måned.

Forbrugeren kan på ethvert tidspunkt opsige aftalen, som er indgået for et bestemt tidsrum og udvides til en almindelig levering af produkter (el inkluderet) og tjenester i overensstemmelse med gældende regler for opsigelsesvarsel på ikke mere end en måned.

Forbrugeren kan i aftalerne i det tidligere nævnt afsnit:

på alle tidspunkter opsige uden begrænsninger på et bestemt tidspunkt eller i løbet af en bestemt periode

som minimum opsige på samme vis, som de er indgået af ham

på alle tidspunkter opsige med samme varsel, som virksomheden har opnået for sig selv.

Udvidelse

En aftale, som er indgået for et bestemt tidsrum og udvides til en almindelig levering af produkter (inkluderer el) eller tjenester, må ikke udvides eller fornys automatisk for en fastsat varighed.

Uagtet det forudgående afsnit kan en aftale, som er indgået for et bestemt tidsrum og udvides til en almindelig levering af dag- eller ugeblade samt magasiner, forlænges automatisk for en udspecificeret varighed på tre måneder. Forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved udgangen af forlængelsesperiode med én måneds varsel.

En aftale, som er indgået for et bestemt tidsrum og udvides til en almindelig levering af produkter og tjenester, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren på ethvert tidspunkt opsiger med en varsel på ikke mere én måned og en opsigelsesvarsel på ikke mere en tre måneder i tilfælde af at aftalen udvider sig til en almindelig levering, men mindre end én gang pr. måned, af dags- og ugeblade samt magasiner.

En aftale, som er indgået for et bestemt tidsrum og udvides til en almindelig levering af dags- og ugeblade samt magasiner (prøve- og introduktionsabonnement) udvides ikke automatisk og ophører automatisk ved udgangen af prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end ét år, kan forbrugeren opsige aftalen efter et år på et ethvert tidspunkt med et opsigelsesvarsel på ikke mere end én måned, medmindre rimelighed og retfærdighed ikke berettiger opsigelse før udgangen af den aftalte varighed.

Artikel-13 Betalinger

Medmindre andet er aftalt, skal forbrugeren betale beløbene inden for 7 dage efter påbegyndt betænkningstid omtalt i artikel 6, afsnit 1. I tilfælde af at aftalen leverer en tjeneste begynder betænkningstiden, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Ved salg af produkter til forbrugere må en forudbetaling på mere end 50% aldrig angives i de generelle vilkår og betingelser. Når en forudbetaling er blevet angivet, kan forbrugeren ikke udøve rettigheder i forhold til gennemførslen af den gældende ordre eller tjeneste(r) før den angivede betaling er foretaget.

Forbrugeren har pligt til at meddele virksomheden om unøjagtigheder i betalingsdetaljerne.

I tilfælde af forbrugerens misligholdelse har virksomheden i henhold til juridiske begrænsninger ret til at opkræve rimelige omkostninger, som forbrugeren er gjort bekendt med på forhånd.

Article 14- Complaints

Virksomheden har en tilstrækkelig fremvist klageprocedure og håndterer klager ifølge denne klageprocedure.

Klager om gennemførslen af aftalen skal beskrives fuldt og klart inden for rimelig tid og indsendes til virksomheden, efter forbrugeren har bemærket manglerne.

Klagerne indsendt til virksomheden skal besvares inden for en periode på 14 dage fra dagen for modtagelsen. Hvis en klage har en forventet længere behandlingstid, skal virksomheden svare inden for 14 dage med en anerkendelse heraf og indikation på, hvornår kunden modtager et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan afgøres ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som er genstand for tvistbilæggelse.

Artikel 15- Tvister

Kontrakter mellem selskabet og kunden om disse generelle vilkår og betingelser er underlagt spansk lov.

Artikel 16- Yderligere og forskellige bestemmelser

Yderligere eller forskellige bestemmelser i forhold til de Generelle betingelser/vilkår må ikke være ugunstige for forbrugeren og bør gengives skriftligt på sådan en måde, at forbrugeren kan gemme disse på en tilgængelig måde på et varigt medie.

GENEREL MEDDELELSE

Besiddelse og levering af cannabisfrø samt dyrkning til personligt forbrug i spansk område er ikke strafbart i Spanien.

JURIDISK

Ingen af produkterne på vores hjemmeside er beregnet til diagnose, behandling eller helbredelse af nogen form for sygdom.

Besøg vores side med oftest stillede spørgsmål for mere information om onlineshopping, priser, betaling, forsendelse, levering, privatlivspolitik, sikkerhed og produktinformation.

Advarsel

Cannabisfrø er ikke underlagt international kontrol, da de er udelukket fra bestemmelserne i den fælles konvention om narkotiske stoffer fra 1961.

Dyrkning af cannabis til personlig brug er ikke strafbart i Spanien.

Annoncering af salg af cannabisfrø samt materialer og redskaber til dyrkning heraf er ikke en kriminel handling i Spanien. Dyrkning af cannabis på steder, som er synlige for offentligheden, kan sanktioneres i henhold til artikel 36.18 i Organic Law 4/2015 fra 30. marts om beskyttelse af den offentlige sikkerhed.

Cannabisfrø kan frit distribueres inden for Den Europæiske Union under princippet om gensidig anerkendelse. I nogle lande kan cannabisfrø dog ikke dyrkes til personlig brug og skal opbevares som samleobjekter i genbestandsamlinger. I nogle tilfælde er det muligt at få tilladelse til at dyrke dem til medicinske formål.

Der kan være forbud mod eller begrænset tilladelse til at importere til tredjelande. Royal Queen Seeds tillader ikke, at vores frø distribueres til lande, hvor salg af cannabisfrø er ulovligt.

Vi anbefaler derfor, at du undersøger de nuværende love i dit land. Vi agter ikke at overtræde eller bryde nogen lov i noget land ved at levere cannabisfrø.

Alle, som køber vores cannabisfrø, er selv ansvarlige for brugen. Royal Queen Seeds frasiger sig ethvert ansvar heraf.

Alle beskrivelser og billeder på Royal Queen Seeds’ hjemmeside er fra Holland. De beskriver virkningerne af visse substanser, hvis de indtages. De hævder på ingen måde, at disse substanser er egnede til indtagelse. Billeder og beskrivelser er kun angivet her til orientering. Køberen af et Royal Queen Seeds-produkt påtager sig det fulde ansvar i tilfælde af indtagelse af disse stoffer, uanset hvad udfaldet måtte være.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.